1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.prohockey.training. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.prohockey.training je PROHOT, z. s. se sídlem v Liberci, Křivá 1711, 46311, IČO: 09933077.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva– smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Spotřebitel– je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere kemp na e-shopu: www.prohockey.training/registrace, kde vyplní své údaje a zaplatí zálohu přes platební bránu. Bere na vědomí, že konaná akce se uskuteční v pevně stanovené dny vypsané organizátorem a místo se stává rezervované až po zaplacení zálohy. Když kupující nezaplatí zálohu do 21.dní od objednání kempu, místo bude nabídnuto ostatním zájemcům.

Objednáním kempu kupující projevuje důvěru trenérskému týmu PRO HOCKEY TRAINING a dává plný souhlas s rozdělením hráčů do skupiny, dle jejich výkonnosti. Hlavní trenér rozděluje hráče, dle jeho nejlepšího uvážení pro nejlepší rozvoj každého hráče.

Výše záloh:

– Denní soutředění „DEN KEMP“ – 1000Kč

– Víkendové soustředění pro děti „VÍKEND KEMP“ – 1900 – 3800Kč

– Víkendové soustředění pro Hobby a amatérksé hráče „HOBBY KEMP“ – 3000Kč

– Týdenní soustředění „TÝDENNÍ KEMP“ 4500Kč

– Týdenní soustředění „TÝDENNÍ ELITE KEMP“ 4900Kč

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od koupě. Při koupi soustředění může kupující stornovat objednávku s plnou náhradou zaplacené částky delší než 30dnů před konáním soustředění.

Storno podmínky jsou níže:

50 dní před začátkem kempu – Zbývá – li do začátku soustředění 30 a méně dní,  částka ve výši zálohy bude použita na vynaložené náklady, které vznikli organizátorovi na zajištění soustředění

 • – při zrušení denních kempů 7 dnů a méně před začátkem kempu je storno poplatek ve výši 800Kč.
 • – při zrušení víkendových kempů 21 dnů a méně před začátkem kempu je storno poplatek ve výši zálohy.
 • – při zrušení víkendových hobby kempů 21 dnů a méně před začátkem kempu je storno poplatek ve výši zálohy 3500Kč.
 • – při zrušení týdenních kempů 70 dní a méně před nástupem na kemp je storno poplatek 25% z celkové ceny kempu.
 • – při zrušení týdenních kempů 40 dní  a méně před nástupem na kemp je storno poplatek 50% z celkové ceny kempu.
 • – při nenastoupení na kemp nebo zrušení 14 dnů a méně před začátkem kempu je storno poplatek 100% celé částky (týdenní kemp v Říčanech 10500Kč, elite týdenní kemp 10900Kč, víkend kemp 3600Kč (3400Kč), otec a syn (6800), den kemp 1800Kč).

Při zrušení kempu z důvodu vyšší moci nebo nemožnosti organizace kempu budou veškeré platby vráceny ve výši 100%.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, PROHOT, z.s., . se sídlem v Liberci, Křivá 1711, PSČ 46311, IČO: 09933077,  e-mailem na adresu: jares@prohockey.training . Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Pokud jde o zboží a ne soustředění platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese PROHOT, z.s., Richard Jareš, Křivá 1711, 46311 Liberec. přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Doprava

Při nákupu zboží na e-shopu www.prohockey.training nese kupující náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránkách.

6. Platební podmínky

 • Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 • ePlatba přes eKonto – určeno pro majitele účtu eKonto (Reiffeisen Bank a.s.). Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu, kde zadáte potřebné údaje. Platba probíhá prakticky okamžitě, takže zboží odešleme nejpozději následující pracovní den.
 • Platební karty – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.prohockey.training v sekci „Váš účet“.

Více informací naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů 

8. Elektronická fakturace

Spotřebiteli je vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaném v emailu o expedici zakázky. Elektronická faktura je k dispozici ke stažení v uživatelském účtu a kdykoli na vyžádání na emailu jares@prohockey.training

9. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP neaplikují.

Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti PROHOT, z.s.. vstupují v platnost a účinnost dne 1. 11. 2018.